Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bilden visar Karin Björk, företags- och evenemangslots som träffar Camilla Kaiser, Älvtået naturvinbar och ekokrog.

Till vänster: Karin Björk, företags- och evenemangslots träffar Camilla Kaiser, Älvtået naturvinbar och ekokrog.

Företagen ger Umeå kommun Näringsliv höga betyg

Umeå kommuns Näringslivskontor får fortsatt höga betyg av det lokala näringslivet. Det visar den senaste upplagan av kommunens enkätundersökning.

I undersökningen får företagare och personer aktiva inom näringslivet svara på hur man ser på vilka frågor som är viktigast och vad man tycker om det arbete som görs vid Umeå kommun Näringsliv och andra kommunala verksamheter.

– Tillsammans med andra undersökningar och analyser ger enkäten Umeå kommun ett bra underlag för vår verksamhet och hur vi ska utföra vårt uppdrag för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Umeås fortsatta tillväxt. Det är mycket glädjande att företagen ger oss väldigt höga betyg och är nöjda med vår service, säger Peter Juneblad, näringslivschef.

5,14 på en 6-gradig skala

Den viktigaste indikatorn, hur Umeå kommun Näringsliv sammantaget sköter kontakterna med näringslivet, ligger på 5,14 på en 6-gradig skala. Frågorna är riktade till ett brett urval av branscher och storlek på företag/organisation.

– Vi frågar även näringslivet om vilka frågor som man uppfattar som viktigast. Där ser vi ett tydligt mönster, att näringslivet de senaste åren starkt lyfter fram vikten av att Umeå är en attraktiv plats som fortsätter att växa. Andra viktiga frågor är tillgång till kompetens och en god infrastruktur. Även snabb och serviceinriktad hantering av tillståndsärenden lyfts fram som viktigt, säger Peter Juneblad.

Aktiviteter och åtgärder

Det finns förbättringsområden. Företagen ger fortfarande kommunen låga betyg inom vissa områden som gäller myndighetsutövning och tillståndsärenden.

– Vi är medvetna om detta och jobbar aktivt med att förbättra servicen mot företagen. Bland annat genom att genomföra bemötandeutbildningar och upphandlingsträffar samt utveckla företagslotsen, men inte minst genom att resursförstärka där vi har flaskhalsar. Sedan har vi under året inrättat ett antal företagarråd för att förbättra dialogen mellan kommunen och näringslivet, säger Peter Juneblad.

– Det är viktigt att lyfta fram att Umeå är en stark företagarkommun. Vi ser att de senaste årens starka tillväxt med 700 nya företag per år och en extremt god lönsamhet och stark tillväxt i näringslivet fortsätter. Detta tillsammans med omkring 1 100 nya arbetstillfällen och en befolkningstillväxt på 2 100 personer är ett kvitto på Umeås attraktivitet. Samtidigt får vi vara ödmjuka och konstatera att det finns branscher som har utmaningar samt att vi måste fortsätta utveckla kommunens service mot företagen.

Mer information:

kontakta:

Peter Juneblad
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-225 72 15
peter.juneblad@umea.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag