Startsida Umeå kommun
Bild på kvinna som är ute och går med sin hund på landsbygden

Tyck till om hållbar landsbygdsutveckling

Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun är ute på remiss. Samtidigt är två nya delar av översiktsplanen på utställning. Det har näringslivs- och planeringsutskottet beslutat. Läs mer och lämna synpunkter senast 25 februari respektive 26 januari 2018.

Programmet visar hur översiktsplanens mål för hållbar landsbygdsutveckling kan genomföras. Fokus är på vad kommunen kan genomföra internt och hur kommunen kan ta initiativ externt, framför allt gällande samordning och samverkan. Programmet ger även exempel på vilka samarbeten och insatser som andra aktörer kan göra inom en rad områden för att nå målen om hållbar landsbygdsutveckling.

– Hållbar utveckling skapar vi tillsammans, både på landsbygden och i staden. Om alla krafter samlas och arbetar mot gemensamma mål, kommer Umeå landsbygd att fortsätta att vara en attraktiv plats med god livskvalitet och hållbar tillväxt, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Olika teman

Programmet är indelat i olika teman, som till exempel livsmiljöer, näringsliv och kommunikationer. Till programmet hör även övergripande strategier som visar på hur kommunen generellt ska arbeta för en hållbar landsbygdsutveckling, vilka metoder kommunen ska använda, vilka samarbetspartners kommunen ska ha, med mera.

Bred och gedigen dialog

För att få input till program och även översiktsplan för landsbygden har en gedigen dialog genomförts med boende och verksamma på Umeå landsbygd och med olika företrädare för organisationer. Dessa idéer och önskemål har på olika sätt gett avtryck i översiktsplan och program.

– Dialogen har genomförts tillsammans med Bygderådet Umeå för att inhämta viktig kunskap och synpunkter från dem som bor och verkar på Umeå landsbygd, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Lämna synpunkter på programmet

Fram till och med söndag 25 februari 2018 kan du lämna synpunkter på "Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun".

Läs mer och lämna synpunkter på www.umea.se/landsbygd.

Lämna synpunkter på delar av översiktsplanen

”Översiktsplan Umeå kommun – tematiskt tillägg för landsbygden” ute på så kallad utställning. Denna översiktsplanedel innehåller mål för hållbar landsbygdsutveckling, vilka konkretiseras i programmet.

Även delen ”Översiktsplan Umeå kommun” är ute på utställning. Tillsammans ska de båda delarna ersätta den kommuntäckande översiktsplanen från 1998 (ÖPL98).

Du kan lämna synpunkter på planerna fram till och med 26 januari 2018.
Läs mer och lämna synpunkter på www.umea.se/oversiktsplan.

Kontakt

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-589 01 66
mejl

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
mejl

Annika Myrén
utvecklingsstrateg
Övergripande planering
090-16 12 45
070-388 49 66
mejl

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.