Startsida Umeå kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Flyttfågeln 1, Mariehemsområdet

Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (2010:900) och MKB-förordningen.

Planens beteckning: Flyttfågeln 1, dnr BN-2017/01673

Planens syfte

Syftet med förslaget är att skapa planmässiga förut­sättningar för utökad byggrätt för bostäder. Syftet är också att säkerställa en god gestaltning som berikar områdets homogena karaktär och harmonierar med omkringliggande bebyggelse.

Existerande planer

Detaljplan 2480k-P121/1968 (laga kraft 1968-03-20)

Genomförda miljöbedömningar

Se behovsbedömning i BN-2015/01349 Flyttfågeln 1 

Beslut

Planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med mil­jökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. § 11, § 12 miljöbalken bedöms därför inte behöva genomföras.

Motiv till beslut

Behovsbedömningen grundas på bifogad genomgång av planens miljöpåverkan. Utifrån ge­nomgången finns det följande motiv till beslutet i sammanfattning:
Enligt genomgången finns det inte för någon faktor anledning att anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Inte heller sammanvägning av de faktorer då det finns risk för inverkan leder till slutsatsen att den sammanlagda inverkan kan jämföras med betydande miljöpåverkan.

Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnorm kommer att överskridas.

Anmärkning: Fullständig behovsbedömning finns att via projektsidan, se länk "Detaljplanens projektsida" under "Mer information"

Kontakt

Anna Åslin
planarkitekt
Detaljplanering
090-16 23 54
mejl

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.