Startsida Umeå kommun
Bild på cyklister

Cykling och cykelvägar

Umeå kommun arbetar för en attraktiv och hållbar stad. Fler resor med hållbara färdsätt är viktiga i detta arbete och där spelar cykeln en viktig roll. Cykeln ska vara ett självklart val och tillsammans med gång-, cykel- och kollektivtrafik vara normen i staden. Resor med cykel, till fots och med kollektivtrafik ska tillsammas bli de mest använda färdsätten (vardagar) för boende i Umeå tätort.

Umeås tillväxt bör så långt som möjligt samlas inom en femkilometersradie från stadskärnan eller universitetsområdet. Detta ger en stad som gynnar gång- och cykeltrafik och skapar hög tillgänglighet utan att för den skull vara beroende av transporter med bil. Den täta staden gynnar alla men speciellt barn, ungdomar och äldre. Utrymme kan frigöras för de transportslag som behöver prioriteras.

Det handlar om att prioritera mellan olika färdmedel och med ringleden utbyggd skapas nya förutsättningar för hållbart resande i Umeå. Cyklister och fotgängare kan ges konkurrensfördelar framför bilisten med gena, kontinuerliga och tydliga gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelvägnätet

I Umeå är gång- och cykelvägnätet uppdelat i två olika kategorier, huvudvägnät och övrigt vägnät. Umeå kommun har sedan 2009 arbetat mycket aktivt med att skapa ett sammanhängande huvudnät för cykel och har kommit en god bit på väg.

Totalt finns det 244 kilometer kommunala gång- och cykelvägar. Majoriteten, 92 procent av Umeås huvudvägnät för gång- och cykel är separerat från biltrafik. Endast 8 procent av huvudvägnätet går i blandtrafik och när Nygatan är ombyggd kommer separeringsgraden att öka ytterligare.

Sidan har granskats 2018-04-18

Sidans kortadress: www.umea.se/cykel

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.